Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi), nosaka "Boquette Deko" interneta nomas veikala www.dekonoma-boquette.lv (turpmāk e-veikala) lietošanas kārtību. 

1.2. Pārdevējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWE Dārzs", vienotās reģistrācijas numurs  44103101425, juridiskā adrese "Liepavoti", Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718 (turpmāk - Pārdevējs).

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona vai juridiska persona, kura veic inventāra pasūtījumu e-veikalā. 

1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek paredzēts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem. 

1.5. Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk - Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei - pasūtījuma apmaksai, preces nodošanai un garantijas naudas atmaksai no Pārdevēja puses. 

1.6. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot www.dekonoma-boquette.lv.

1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.8. Cenas e-veikalā ir norādītas eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli (PVN). Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi un montāžu, ja tāda nepieciešama. 

1.9. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt inventāra piedāvājumu un cenas, kā arī piemērot atlaides. Inventārs tiek nomāts par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.10. E-veikalā pieejamās preces ir maksimāli pietuvinātas realitātei, tomēr krāsa var atšķirties. 

2. Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība

2.1. Lai pasūtītu inventāru e-veikalā, Pircējam ir jāizvēlās Prece un jāaizpilda visa Preču pasūtījumā norādītā informācija un Preces jāievieto Pirkuma grozā. Nav iespējams pasūtīt lielāku preču skaitu, nekā norādīts pie Preces apraksta.

2.2. Pirkuma maksa veicama pilnā apmērā bezskaidras naudas norēķinu veidā ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz Pārdevēja izrakstītu priekšapmaksas rēķinu uz norādīto e-pastu. Norādītā maksa ir par inventāra nomu uz trīs diennaktīm jeb 72 stundām. 

2.3. Papildus Preču kopsummai, rēķinam tiek pievienota garantijas naudas samaksa 40% apmērā, bet ne lielāka kā 150 eiro. Pēc Līguma izbeigšanas garantijas nauda tiek atgriezta Pircējam 14 dienu laikā pilnā apmērā. Izņēmums naudas atgriešanai pilnā apmērā ir bojāta vai netīra inventāra atgriešanas vai kavēta atgriešanas termiņa gadījumā. Ieturētā nauda tiek aprēķināta no Preču vērtības un tiek atrunāta Pieņemšanas-Nodošanas aktā, ko abas puses paraksta pie Preču izdošanas un nodošanas.

2.4. Minimālā pasūtījuma summa ir 25 eiro, neskaitot garantijas naudu. 

2.5.  Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu apstrādei, kas norādīti veicot pasūtījumu un iegūti lietojot e-veikalu, apstrādei rezervācijas un Līguma izpildes vajadzībām.

2.6. Pārdevējam ir tiesības atteikt iznomāt e-veikala pasūtīto inventāru, informējot par to pircēju, gadījumā, ja:

       2.6.1. inventārs vairs nav pieejams Pārdevēja noliktavā vai nav pieejamā daudzumā;
       2.6.2. pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.

2.7. Preču saņemšana ir iespējama tikai pēc tam, kad Pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

2.8. Preču saņemšana notiek Pārdevēja noliktavā - Smiltenē, Blaumaņu ielā 21 vai pēc vienošanās kādā citā vietā ar vai bez piegādes pakalpojuma.

2.9. Ja Pircējs neierodas saņemt inventāru sarunātajā laikā par to nebrīdinot Pārdevēju, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir pārkāpis Līguma Noteikumus. Tas dod tiesības Pārdevējam vienpusēji atkāpties no Līguma un prasīt Pircējam atlīdzināt Pārdevējam izdevumus, kas tam radušies saistībā ar veikto Pasūtījumu. Pārdevējs Pircējam atmaksā tikai garantijas naudu, bet ne par inventāra nomu samaksāto naudu.

3. Nomas noteikumi

3.1.  Inventāra nodošana nomā Pircējam tiek nodota saskaņā ar Pieņemšanas-Nodošanas aktu, kuru paraksta abas puses pie Preču izsniegšanas un nodošanas.

3.2. Nomā saņemtais inventārs jālieto atbildīgi un pret to jāizturās saudzīgi. Inventārs jāatgriež tādā stāvoklī, kāds tas bija saņemšanas brīdī, tas ir bez bojājumiem, iztrūkumiem un netīrumiem. Ja atgriešanas brīdī inventāram konstatēti bojājumi, iztrūkumi vai netīrumi, pamatojoties uz Preces vērtību, ar ko Pircējs iepazinies saņemot Pasūtījumu, tiek aprēķināta zaudējumu summa un tā tiek ieturēta no iemaksātās garantijas naudas. 

3.3. Ja inventārs tiek izmantots brīdā dabā, jāņem vērā klimatisko apstākļu ietekme uz inventāru un tas jāpasargā, lai netiktu radīti bojājumi (piemēram, lietus, sniega ietekmē).

3.4. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām inventāra piegādi ar busu uz izvēlēto pasākuma norises vietu pēc iepriekšējas vienošanās. Maksa par inventāra nomas piegādi tiek aprēķināta no nobraukto kilometru skaita un inventāra apjoma:


       3.4.1. Bez piekabes - 30 eiro + 0.30 eiro/km;
       3.4.2. Ar piekabi - 50 eiro + 0.30 eiro/km.

4. Atteikuma tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no nomas pakalpojumiem nekavējoties par to informējot Pārdevēju. 14 dienu laikā pēc atteikuma ziņas saņemšanas, Pārdevējs atmaksā visu Pircēja samaksāto naudas summu uz tādu pašu kontu, no kura saņemta nauda. 


4.2. Gadījumā, ja Pircējs atsakās no nomas pakalpojumiem mazāk kā 7 dienas pirms paredzētā nomas datuma, Pircējs patur tiesības neatgriezt garantijas naudu pilnā apmērā.

4.3. Pircējs nevar izmantot Atteikuma tiesības gadījumā, ja:

       4.3.1. Pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdod atpakaļ (piemēram, svaigi ziedi);
       4.3.2. Pasūtītās preces ir izgatavotas tieši pēc Pircēja individuāla pasūtījuma un nav uzskatāmu iebildumu par izgatavotā produkta kavlitāti.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.